Podmienky účasti na medzinárodnom školení/výmene

1. Čo je medzinárodné školenie a mládežnícka výmena?

Medzinárodné školenie a mládežnícka výmena (ďalej len "MŠ“ a "MV") je oficiálny projekt realizovaný v rámci programu Erasmus+ financovaného Európskou komisiou. INEX Slovakia – občianske združenie (ďalej len „INEX Slovakia“) vystupuje len ako vysielajúca organizácia na školenia do zahraničia a ako vysielajúca a hosťujúca organizácia na školenia na Slovensku. MŠ, MV sú vzdelávacie projekty zamerané na špecifické témy, ktorých cieľom je zlepšiť schopnosti, znalosti, zručnosti a postoje účastníkov a vedú ku kvalitnejšej práci s mládežou. MŠ, MV nie sú prázdninový výlet, dovolenka, jazykový kurz, dobrovoľnícky tábor ani študijný pobyt.
MŠ, MV majú vlastné pravidlá, princípy a ciele, s ktorými sa každý účastník musí vopred oboznámiť na oficiálnej stránke programu Erasmus+ (http://www.erasmusplus.sk/), a ktoré musí rešpektovať a dodržiavať.
Na MŠ/MV sa každý účastník zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. Preto musia účastníci v čase vycestovania na MŠ/MV dosiahnuť vek 18 rokov (ak nie je uvedené inak). Mladší účastníci sa môžu zúčastniť MŠ/MV len s výslovným písomným súhlasom zákonného zástupcu na prihláške, ktorým zákonný zástupca účastníka berie na vedomie a súhlasí s tým, že INEX Slovakia nezodpovedá za účastníka a že účasť takéhoto účastníka na MŠ/MV je na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo jeho a jeho zákonných zástupcov; a aj to len na MŠ/MV špeciálne určených pre mladších účastníkov.

Žiadateľom o umiestnenie na MŠ/MV (ďalej len „žiadateľ“) je osoba, ktorá sa uchádza o účasť na MŠ/MV, označená na tlačive prihlášky Application form INEX Slovakia alebo na inej prihláške, ktorú vyžaduje hosťujúca organizácia (ďalej len „prihláška“). Podpisom na prihláške žiadateľ (alebo za žiadateľa jeho zákonný zástupca) vyjadruje súhlas s týmito podmienkami účasti na MŠ/MV. Uhradením účastníckeho príspevku a potvrdením prijatia na MŠ/MV partnerskou/hosťujúcou organizáciou sa žiadateľ stáva účastníkom MŠ/MV (ďalej len „účastník“).

2. Účastnícky príspevok

Výška účastníckeho príspevku na MŠ/MV je stanovená nasledovne:

 

Člen INEX-u

 

Účasť na jednom MŠ/MV v zahraničí

30€

tento príspevok  zahŕňa aj členský príspevok, v hodnote 2€, ktorého súčasťou je žiadateľom podaná prihláška za člena

Účasť na MŠ/MV na Slovensku

20€

tento príspevok  zahŕňa aj členský príspevok, v hodnote 2€, ktorého súčasťou je žiadateľom podaná prihláška za člena

Registrovaný účastník

(Nečlen INEX-u)

Účasť na MŠ/MV v zahraničí

40€

Účasť na MŠ/MV na Slovensku

30€


Účastnícky príspevok neslúži na financovanie nákladov na pobyt účastníka na MŠ/MV v zahraničí a na Slovensku a nie je ani cenou za poskytnutie služieb. INEX Slovakia je nezisková organizácia a preto nepodniká a ani neposkytuje platené služby. Účastnícky príspevok je príspevkom na činnosť INEX Slovakia a je využívaný na čiastočné financovanie činnosti INEX Slovakia na Slovensku. Účastnícky príspevok je tiež prejavom seriózneho záujmu účastníka o účasť na MŠ/MV.
Účastnícky príspevok zaplatí účastník:
a) prevodom/vkladom na účet INEX Slovakia SK26 1100 0000 0026 6745 5125 (Tatrabanka) - účastník uvedie do účelu platby/popisu transakcie svoje meno a priezvisko, aby bola platba ľahko identifikovateľná
b) v hotovosti osobne v kancelárii INEX Slovakia. Tento typ platby prosíme využiť len v nevyhnutných prípadoch.

Účastníci vypĺňajú prihlášku - medzinárodný formulár VOLUNTEER EXCHANGE FORM online na našej internetovej stránke www.inex.sk. Prihlášku je potrebné vyplniť v anglickom jazyku. Vybavovanie žiadosti sa začne po prijatí prihlášky INEX-om Slovakia. Pre urýchlenie vybavovania žiadosti odporúčame zaslať potvrdenie o prevode účastníckeho príspevku na e-mail out(zavináč)inex.sk.  Pri vypĺňaní online prihlášky účastník potvrdí súhlas s Podmienkami účasti zaškrtnutím príslušného políčka na web stránke INEX Slovakia. Odporúčame, aby sa žiadatelia, ktorí sa prihlasujú online, informovali, či ich platba a zároveň aj online prihláška boli v kancelárii INEX Slovakia zaevidované na out(zavináč)inex.sk .
O umiestnení na konkrétnom MŠ/MV budeme e-mailom každého účastníka informovať bez zbytočného odkladu po potvrdení partnerskou organizáciou. Spravidla najneskôr 14 dní pred začiatkom MŠ/MV účastníkovi zašleme podrobné informácie, pokyny, tzv. infosheet.
Účastník MŠ/ MV si sám hradí a zabezpečuje dopravu na miesta konania projektu a späť. Po ukončení projektu budú účastníkovi preplatené cestovné náklady podľa sumy uvedenej partnerskou organizáciou (ak nie je uvedené inak) po zaslaní všetkých originálov cestovných dokladov organizácii INEX Slovakia, ktorá doklady následne doručí hosťujúcej organizácii. Hosťujúca organizácia zašle finančné prostriedky na preplatenie cestovného na účet organizácie INEX Slovakia, ktorá následne bude účastníka MŠ/MV kontaktovať ohľadom formy odovzdania finančných prostriedkov (hotovosť, prevod na účet). Účastník berie na vedomie, že systém preplácania je v každej krajine iný, preto doba, kým mu budú lístky preplatené, môže byť dlhšia a INEX Slovakia ju pri zahraničných školeniach nevie ovplyvniť. Ďalej si účastník školenia hradí sám vízum ak to nie je pri konkrétnom MŠ/MV uvedené inak a extra náklady s ním spojené (pokiaľ je potrebné), poistenie akékoľvek ďalšie formality a náklady spojené s účasťou na školení/výmene.

3. Čo zabezpečuje INEX Slovakia

INEX Slovakia prijíma prihlášky na MŠ/MV. Žiadateľ uhrádza účastnícky príspevok po prijatí partnerskou organizáciou, o čom ho budeme informovať. Následne uhradí účastnícky príspevok a po jeho identifikácii INEX-om Slovakia mu bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o prijatí, čím sa stáva platným účastníkom MŠ/MV. INEX Slovakia zabezpečuje komunikáciu so zahraničnými partnerskými organizáciami. Spravidla najneskôr 14 dní pred prvým dňom konania MŠ/MV zašleme účastníkovi pokyny k účasti (infosheet), ktoré obsahujú najmä popis cesty na miesto konania MŠ/MV, informácie o strave, ubytovaní a projekte a jeho aktivitách. Pokyny tiež môžu obsahovať informácie o programe mimo projeku, poistení a podobne. Za obsah pokynov zodpovedá partnerská organizácia, ktorá školenie/výmenu organizuje. INEX Slovakia nezodpovedá za oneskorené doručenie pokynov účastníkovi, ak toto oneskorenie bolo spôsobené omeškaním na strane partnerskej organizácie alebo inej tretej osoby.

4. Podanie prihlášky

Podaním prihlášky sa žiadateľ zaväzuje zúčastniť na MŠ/MV. Odoslaním prihlášky žiadateľ, alebo jeho zákonný zástupca vyhlasuje, že žiadateľ ovláda anglický jazyk aspoň v miere potrebnej na bežnú komunikáciu s ostatnými účastníkmi MŠ/MV, školiteľmi a osobami zabezpečujúcimi program a voľnočasové aktivity počas MŠ/MV. Podaním prihlášky žiadateľ, alebo jeho zákonný zástupca vyhlasuje, že žiadateľ je fyzicky a psychicky spôsobilý samostatne sa dopraviť na miesto konania a späť a zúčastniť sa na programových a mimoprogramovch aktivitách MŠ/MV.

Potvrdením prijatia na MŠ/MV partnerskou organizáciou sa žiadateľ stáva účastníkom MŠ/MV a je povinný sa ho zúčastniť.

Prihláška podlieha storno podmienkam, časť 5. podmienok účasti uhradením platby účastníckeho príspevku na účet INEX Slovakia.

5. Zrušenie účasti na MŠ/MV zo strany účastníka, alebo neúčasť účastníka na MŠ/MV

Prihlášku môže účastník zrušiť len písomným oznámením tzv. „STORNO - tlačivo“ o zrušení prihlášky zo strany účastníka, vlastnoručne podpísaným a doručeným poštou, elektronicky (e-mailom naskenovaný na out(zavináč)inex.sk) alebo osobne do kancelárie INEX-u SlovakiaTlačivo sa nachádza online v časti 5 podmienok účasti, alebo priamo v kancelárii INEX-u Slovakia.

V prípade zrušenia prihlášky na školenie zo strany prihláseného účastníka má INEX Slovakia nárok na nasledovné stornovacie poplatky:

Pri doručení oznámenia o zrušení prihlášky INEX-u Slovakia:

42 a viac dní pred začiatkom školenia 50 % zo sumy účastníckeho príspevku (t.j INEX Slovakia vráti 50 % účastníckeho príspevku)

41 a menej dní pred začiatkom školenia 100 % zo sumy účastníckeho príspevku. (t.j. INEX Slovakia nevráti nič z účastníckeho príspevku)

Pokiaľ sa v oblasti MŠ/MV, na ktorý je dobrovoľník prijatý vyskytne ohnisko nákazy COVID-19 alebo je projekt inak ohrozený, vrátime dobrovoľníkovi účastnícky príspevok znížený o manipulačný poplatok 5€.


Ak žiadateľ zruší podanú prihlášku, na základe písomnej žiadosti o zrušenie prihlášky a jeho
prihláška nie je v procese vybavovania (t.j. INEX Slovakia nečaká na odpoveď od partnerských organizácií), INEX Slovakia si bude účtovať 5€ ako manipulačný poplatok.


Po odčítaní stornovacieho alebo manipulačného poplatku sa zvyšná suma účastníckeho príspevku vráti záujemcovi na základe písomnej žiadosti záujemcu. Ak sa požaduje vyplatenie akejkoľvek sumy na bežný účet, žiadosť musí obsahovať číslo účtu, na ktorý majú byť peniaze zaslané a všetky potrebné zúčtovacie údaje (kód banky, pri cezhraničnom prevode číslo účtu v tvare IBAN a pod.).


Ak sa účastník nezúčastní na MŠ/MV, na ktoré bol riadne prijatý, a ani písomne nezrušil prihlášku, nemá nárok na vrátenie účastníckeho príspevku.

VZOR STORNO NEUMIESTNENIA NÁJDETE TU

VZOR STORNO ZRUŠENIE UMIESTNENIA NÁJDETE TU

6. Zrušenie účasti účastníka na školenie zo strany INEX Slovakia

INEX Slovakia môže zrušiť účasť účastníka na MŠ/MV z dôležitých prevádzkových dôvodov, najmä ak partnerská organizácia oznámi, že školenie sa neuskutoční alebo že účastník sa na nej nemôže zúčastniť z dôvodu prekročenia alebo zníženia počtu miest na školení, či iných dôvodov. V prípade zrušenia účasti účastníka MŠ/MV zo strany INEX Slovakia sa mu vráti účastnícky príspevok vo výške 100 %.

7. Poistenie

INEX Slovakia nepoisťuje účastníkov MŠ/MV v zahraničí. Napriek tomu, že niektoré partnerské organizácie poisťujú účastníkov svojich projektov na dobu konania MŠ/MV, odporúčame účastníkovi, aby uzavrel združené poistenie na cesty a pobyt v zahraničí na dobu mimo projektu, ako i na dobu počas projektu. Pred vycestovaním do členských krajín Európskej únie   sa ubezpečte, či máte Európsky preukaz zdravotného poistenia a ak nie, požiadajte o jeho vydanie svoju ZP.

8. Mimoriadne udalosti počas školenia

Záujemca o vycestovanie na MŠ/MV berie na vedomie, že organizátor školenia je oprávnený účastníka vylúčiť z MŠ/MV, ak účastník hrubo narúša program MŠ/MV, porušuje zákony alebo iné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky alebo krajiny, v ktorej sa uskutočňuje MŠ/MV, užíva návykové, omamné a/alebo psychotropné látky, vrátane užívania alkoholických nápojov, prechováva návykové, omamné a/alebo psychotropné látky, ktorých držba je podľa právnych predpisov Slovenskej republiky alebo krajiny, v ktorej sa uskutočňuje MŠ/MV, zakázaná.

V prípade vylúčenia z MŠ/MV nemá účastník školenia nárok na vrátenie účastníckeho príspevku ani jeho časti. Takisto v prípade vylúčenia z MŠ/MV, môže partnerská organizácia odmietnuť preplatenie vopred určeného % z celkových cestovných nákladov účastníka na MŠ/MV a späť. INEX Slovakia nezodpovedá za akékoľvek škody, alebo ušlý zisk, ktoré účastník utrpí v dôsledku vylúčenia z MŠ/MV a účastník nemá nárok na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou na MŠ/MV alebo návratom do miesta bydliska.
V prípade výskytu mimoriadnych udalostí počas MŠ/MV (napr. úraz, choroba, živelná pohroma a pod.) obmedzujúce alebo znemožňujúce účasť účastníka na MŠ/MV je účastník povinný o týchto okolnostiach bezodkladne informovať kanceláriu INEX Slovakia priamo alebo prostredníctvom partnerskej organizácie, ktorá organizuje MŠ/MV. INEX Slovakia poskytne podľa svojich možností účastníkovi vhodnú súčinnosť, najmä môže kontaktovať príbuzných alebo blízke osoby účastníka a informovať ich o vzniknutých okolnostiach. INEX Slovakia však nie je povinný finančne kryť, čo i len čiastočne, náklady spojené s odstránením mimoriadnych okolností alebo ich následkov, náklady na liečenie účastníka alebo jeho návrat do miesta bydliska a podobne.

Účastníci MŠ/MV sú dospelé osoby alebo maloleté osoby, ktoré sa zúčastňujú na MŠ/MV so súhlasom zákonného zástupcu, a to na vlastnú zodpovednosť, resp. na zodpovednosť zákonného(ých) zástupcu(ov). INEX Slovakia alebo partnerská organizácia preto nemôžu účastníka nútiť, aby zotrval na MŠ/MV počas celého jeho konania. Ak však účastník svojvoľne opustí MŠ/MV pred jeho ukončením, je povinný o tom bezodkladne informovať kanceláriu INEX Slovakia. INEX Slovakia nezodpovedá za škody spôsobené porušením tejto povinnosti účastníkovi alebo tretím osobám.

Ak je účastník nespokojný s priebehom MŠ/MV, programom, kvalitou poskytovanej stravy alebo ubytovania (bez zbytočného odkladu o tom informuje kanceláriu INEX Slovakia a/alebo príslušnú partnerskú organizáciu, aby sme mohli urobiť včasné kroky smerujúce k náprave, pokiaľ je to možné.

Žiadame všetkých účastníkov, aby sa ubezpečili, že ich cestovanie je zlučiteľné s najnovšími odporúčaniami zdravotníckych inštitúcií, pokiaľ ide o šírenie nákazy COVID-19. V prípade, že cestujete z oblasti s vyšším rizikom, alebo ste v poslednom čase ním prešli, pozrite si zdravotné odporúčania krajiny, v ktorej sa projekt uskutočňuje, pretože môžu platiť isté obmedzenia (napr. zákaz vstupu, karanténa, izolácia). Informácie nájdete na  Koronavírus na SlovenskuMinisterstva zdravotníctva SRÚrad verejného zdravotníctva SR. Ak budete mať ďalšie otázky, radi vám pomôžeme. Naši partneri v zahraničí situáciu o nákaze COVID-19 monitorujú a priebežne nás o nej informujúINEX Slovakia nezodpovedá za akékoľvek škody alebo ušlý zisk, ktoré účastník utrpí v dôsledku vzniknutej karantény kvôli ochoreniu COVID-19 alebo predčasným ukončením MŠ/MV v dôsledku rozšírenia nákazy COVID-19. Účastník nemá nárok na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou na MŠ/MV alebo návratom do miesta bydliska. 

9. Organizácia programových a voľnočasových aktivít počas školenia

Účastník je povinný riadiť sa pri aktivitách na MŠ/MV pokynmi osoby poverenej organizáciou MŠ/MV a pokynmi školiteľov. Pri vykonávaní aktivít mimo rámca programu je povinný riadiť sa pokynmi osoby organizujúcej program mimo rámca aktivít. Účastník je povinný dodržiavať obvyklé bezpečnostné zásady, ktorých znalosť je možné od neho rozumne očakávať vzhľadom na jeho vek, úroveň fyzickej a psychickej vyspelosti. INEX Slovakia nezodpovedá za škody spôsobené účastníkovi alebo tretím osobám a ujmy spôsobené na zdraví a živote účastníka alebo tretích osôb počas MŠ/MV, alebo počas cesty na/z MŠ/MV. 

10. Povinnosti účastníka voči INEX Slovakia

Do 14 dní od ukončenia MŠ účastník doručí INEX Slovakia krátku Správu z medzinárodného projektu. Tá bude slúžiť na zlepšenie kvality spolupráce medzi INEX Slovakia, účastníkmi a partnerskými organizáciami.

11. Súhlas so spracúvaním osobných údajov a ich odovzdaním tretím osobám podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 v platnom znení (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

Podpisom na prihláške, alebo odoslaním online prihlášky žiadateľ alebo zákonný zástupca žiadateľa berie na vedomie a súhlasí s tým, že INEX Slovakia môže spracúvať osobné údaje žiadateľa uvedené v prihláške, vrátane ich spracúvania v informačných systémoch. INEX Slovakia ich môže odovzdať svojej partnerskej organizácii, a to i so sídlom v cudzine, na účely zabezpečenia účasti žiadateľa.
Dotknutá osoba dobrovoľne dáva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 v platnom znení (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "Zákon") výslovný súhlas občianskemu združeniu INEX Slovakia so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu (1) meno a priezvisko účastníka podujatia, (2) dátum a rok narodenia účastníka podujatia, (3) adresa trvalého a prechodného pobytu účastníka podujatia, (4) e-mailová adresa účastníka podujatia, (5) telefónne číslo účastníka podujatia, (6) pohlavie účastníka, (7) meno a priezvisko zákonného zástupcu účastníka podujatia mladšieho ako 18 rokov a (8) telefónne číslo zákonného zástupcu účastníka podujatia mladšieho ako 18 rokov, (9) meno osoby ako núdzového kontaktu, (10) telefónne číslo osoby ako núdzového kontaktu, (11) e-mailová adresa osoby ako núdzového kontaktu. Organizácia INEX Slovakia získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb - Vás ako účastníkov podujatí a od Vašich zákonných zástupcov pri registrácii na podujatie alebo priamo na podujatí organizovanom organizáciou INEX Slovakia.
Ako využívame Vaše osobné údaje?: Vaše osobné údaje využívame na evidenciu účastníkov podujatí organizovaných INEX-om Slovakia pre čerpanie dotácie na prácu s mládežou v zmysle zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou v znení neskorších prepisov a na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej medzi našou organizáciou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Tento súhlas sa udeľuje na neurčitú dobu; možno ho kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným INEX-u Slovakia. 
Viac informácií o spracúvaní osobných údajov: https://inex.sk/sk/html_articles/10


12. Ďalšie právne dojednania

Podpisom žiadateľa alebo zaslaním online prihláškyžiadateľa alebo zákonného zástupcu žiadateľa na prihláške vzniká medzi žiadateľom a INEX-om Slovakia zmluva podľa § 51 Občianskeho zákonníka, ktorej obsahom sú práva a povinnosti uvedené v týchto Podmienkach (ďalej len „zmluva“). Zmluva nemá povahu zmluvy o obstaraní zájazdu podľa § 741a a nasl. Občianskeho zákonníka. INEX Slovakia je neziskovým občianskym združením a nie je cestovnou kanceláriou ani cestovnou agentúrou podľa zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. INEX Slovakia nie je podnikateľom. Právne vzťahy neupravené zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky, a to aj vtedy, ak žiadateľ a/alebo jeho zákonný zástupca nie je občanom Slovenskej republiky a/alebo nemá v Slovenskej republike trvalý pobyt. Na riešenie prípadných sporov zo zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky; vecná a miestna príslušnosť súdu sa spravuje zákonom č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Žiadateľ alebo jeho zákonný zástupca vyhlasuje, že ovláda anglický jazyk aspoň v miere potrebnej na porozumenie a správne vyplnenie obsahu prihlášky.

INEX Slovakia si vyhradzuje právo na zmenu  Podmienok účasti na medzinárodnom školení/ mládežníckej výmene.

V Bratislave 10.3.2023

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.
Oboznámiť sa podrobnejšie