Podmienky účasti na MDT/ESC VT

1. Čo je MDT/ESC VT

     Medzinárodný dobrovoľnícky tábor (MDT)/ ESC Volunteering Teams tábor (ESC VT) je podujatie, ktoré organizuje INEX Slovakia – občianske združenie (ďalej len „INEX Slovakia“) v spolupráci so svojimi zahraničnými a slovenskými partnerskými organizáciami. MDT/ESC VT je dobrovoľnícke podujatie, na ktorom účastníci bezodplatne vykonávajú verejnoprospešné práce, pričom hosťujúca organizácia im bezodplatne poskytuje stravu a jednoduché ubytovanie (napr. v stane, alebo na karimatke v telocvični). MDT/ESC VT nie je dovolenka, ani zájazd a INEX Slovakia je organizáciou dobrovoľníkov, nie cestovnou agentúrou, ani cestovnou kanceláriou. Ide o podujatie s jasne určeným verejnoprospešným cieľom, pričom úspech každého projektu závisí od osobného prispenia každého z účastníkov. Teší nás, ak popri práci zažijete veľa nových zážitkov, spoznáte nových ľudí, zlepšíte sa v cudzích jazykoch. To je napokon tiež jeden z cieľov MDT/ESC VT. To, či bude v tábore vládnuť dobrá nálada a pohoda, závisí taktiež od Vás. Rozdiel medzi MDT a ESC VT je vo financovaní. Pri ESC VT sú tábory hradené z programu Európskej únie – European Solidarity Corps/ Európsky zbor solidarity. Vo vyhľadávači táborov majú v kóde skratku ESC a účastnícky príspevok ako „Free“.

              Na MDT/ESC VT sa každý účastník zúčastňuje a dopravuje sám a na vlastnú zodpovednosť. Preto musia účastníci v čase vycestovania na MDT/ESC VT dosiahnuť vek 18 rokov. Mladší účastníci sa môžu zúčastniť na MDT len s výslovným písomným súhlasom zákonného zástupcu na prihláške na MDT a na dokumente. Povolenie zákonného zástupcu (tzv. Parental Authorisation) v prípade,  že toto potvrdenie vyžaduje náš zahraničný alebo slovenský partner. Prihláška na MDT účastníka mladšieho ako 18 rokov, musí byť podpísaná a zaslaná z e-mailu zákonného zástupcu do 1 týždňa od jej podania online. Týmto potvrdením zákonný zástupca účastníka súčasne berie na vedomie a súhlasí s tým, že INEX Slovakia nezodpovedá za účastníkov MDT a že účasť takéhoto účastníka na MDT je na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo jeho zákonných zástupcov. Podpis zákonného zástupcu na prihláške sa vyžaduje tiež vtedy, ak záujemca o vycestovanie na MDT nedosiahol vek 18 rokov v čase podania prihlášky, aj keď v čase vycestovania už vek 18 rokov dosiahne. ESC VT sa môžu zúčastniť účastníci vo veku 18 – 30 rokov.

              Žiadateľom o umiestnenie na MDT/ESC VT (ďalej len „žiadateľ“) je osoba, ktorá sa uchádza o účasť na MDT/ESC VT, označená v časti tlačiva Personal data prihlášky - medzinárodný formulár PLATO APPLICATION  (ďalej len „prihláška“). Podpisom na prihláške alebo zaslaním online prihlášky žiadateľ (alebo za neplnoletého žiadateľa jeho zákonný zástupca) vyjadruje súhlas s týmito podmienkami účasti na MDT(ESC VT). Potvrdením prijatia na MDT/ESC VT partnerskou organizáciou sa žiadateľ stáva účastníkom MDT/ESC VT (ďalej len „účastník“).

              Tam, kde sa v týchto Podmienkach účasti na MDT/ESC VT (ďalej len „Podmienky“) používa pojem „účastník“ alebo formulácie „Ty“, „Tvoj“, „Vy“, „Váš“ v príslušnom tvare a kontexte (alebo obdobné formulácie v druhej osobe jednotného alebo množného čísla), rozumie sa tým podľa okolností žiadateľ (žiadatelia) a/alebo účastník (účastníci). Tam, kde sa v týchto Podmienkach používajú formulácie „my“ alebo „náš“ v príslušnom tvare a kontexte, rozumie sa tým INEX Slovakia.

2. Účastnícky príspevok

Výška účastníckeho príspevku/depozitu na MDT/ESC VT je stanovená nasledovne:*Celá výška depozitu projektu Európskeho Zboru Solidarity bude vrátená po návrate z projektu a splnení podmienok vyplývajúcich z programu ESC pre účastníka ESC VT aktivity.

Depozit musí byť uhradený do 7 dní od odoslania prihlášky.

Účastnícky príspevok neslúži na financovanie nákladov na Tvoj pobyt na MDT v zahraničí a nie je cenou za poskytnutie služieb. Sme občianske združenie, a preto nepodnikáme a platené služby neposkytujeme. Tvoj príspevok je príspevkom na činnosť INEX Slovakia a využívame ho na čiastočné financovanie našej činnosti na Slovensku, najmä na pokrytie časti nákladov spojených s organizovaním MDT na Slovensku. Tvoj pobyt v zahraničí hradí naša partnerská organizácia obdobným spôsobom – z vyzbieraných účastníckych príspevkov, z dotácií a z iných zdrojov. 

Tábory ESC VT sú financované z programu Európsky zbor solidarity.

Účastnícky príspevok/ depozit zaplatí účastník:

  • prevodom/vkladom na náš účet  SK26 1100 0000 0026 6745 5125 (Tatrabanka) - účastník uvedie do účelu platby/popisu transakcie svoje priezvisko a meno, aby bola platba ľahko identifikovateľná
  • v hotovosti osobne v kancelárii INEX Slovakia. Tento typ platby prosíme využiť len vo výnimočných prípadoch, keď bezhotovostná platba nie je možná.

Účastníci vypĺňajú prihlášku - medzinárodný formulár PLATO APPLICATION online prostredníctvom internetovej stránky www.workcamp-plato.org. Prihlášku je potrebné vyplniť v anglickom jazyku. Vybavovanie žiadosti sa začne, akonáhle zaznamenáme platbu žiadateľa. Pre urýchlenie vybavovania žiadosti odporúčame zaslať potvrdenie o prevode účastníckeho príspevku na e-mail out(zavináč)inex.sk.  Pri vypĺňaní online prihlášky účastník potvrdí súhlas s Podmienkami účasti na MDT/ESC VT zaškrtnutím príslušného políčka na webstránke www.workcamp-plato.org. Odporúčame, aby sa žiadatelia, ktorí sa prihlasujú online, informovali, či ich platba a zároveň aj online prihláška boli v kancelárii INEX Slovakia zaevidované na out(zavináč)inex.sk.

O umiestnení na konkrétnom MDT/ESC VT budeme e-mailom každého účastníka informovať bez zbytočného odkladu po potvrdení partnerskou organizáciou. Spravidla najneskôr 14 dní pred začiatkom tábora účastníkovi zašleme podrobné informácie, pokyny, tzv. infosheet.

Účastník MDT/ESC VT v zahraničí už neplatí žiadny príspevok našej partnerskej organizácii okrem táborov niektorých organizácií, ktoré na vybraných  MDT vyžadujú dodatočné príspevky (tzv.extra participation fee). Túto informáciu žiadatelia nájdu na stránke www.workcamp-plato.org pri podrobnom popise konkrétneho MDT, ešte pred samotným podaním prihlášky. Extra príspevky, ktoré sú pri niektorých MDT, pre partnerské organizácie nepreberá  INEX Slovakia, ale partnerská organizácia priamo na mieste konania tábora.  Túto informáciu  účastníci nájdu vo svojich pokynoch. Extra fee majú organizácie, ktoré by inak nemohli realizovať svoje projekty vzhľadom na obmedzenosť finančných zdrojov.

Účastník MDT si sám hradí a zabezpečuje: dopravu na miesto konania tábora a späť, vízum (v prípade potreby je vystavený pozývací list hostiteľskou organizáciou v zahraničí, ktorý zabezpečí INEX Slovakia) a extra náklady s ním spojené (pokiaľ je potrebné), poistenie (pozri časť 7. týchto Podmienok), dodatočný príspevok (iba pri niektorých MDT),  akékoľvek ďalšie formality a náklady spojené s účasťou na MDT.

Účastník ESC VT má hradené: dopravu na miesto konania tábora a späť, poistenie  (pozri časť 7. týchto Podmienok) a vreckové. Stanovené výšky cestovného a vreckového závisia od  programu Európsky zbor solidarity. Účastník si kupuje cestovné lístky po odsúhlasení INEX Slovakia.

3. Čo zabezpečuje INEX Slovakia

     INEX Slovakia prijíma prihlášky na MDT/ESC VT. Po uhradení účastníckeho príspevku/depozitu žiadateľom a po identifikácii INEX-om Slovakia, zabezpečuje komunikáciu so zahraničnými partnerskými organizáciami, vyvíja maximálne úsilie na to, aby žiadateľ bol partnerskou organizáciou prijatý na jeden z táborov podľa preferencie, ktoré si vybral a uviedol do prihlášky. Vzhľadom na to, že počet miest na jednotlivých MDT/ESC VT je obmedzený, žiadateľ berie na vedomie, že toto sa nemusí vždy podariť a prijatie na konkrétny MDT/ESC VT nemôžeme garantovať. Preto žiadateľ berie na vedomie, že je vhodné v prihláške vyplniť viac MDT/ESC VT, čím sa pravdepodobnosť prijatia na niektorý z nich zvyšuje. Ak sa INEX-u Slovakia nepodarí umiestniť žiadateľa na žiadny z vybraných MDT/ESC VT uvedených v prihláške, ponúkne INEX Slovakia účastníkovi možnosť: * vybrať si iný MDT/ESC VT alebo * prihlášku zrušiť (pozri časť 5. týchto Podmienok).

Keď sa chce účastník zúčastniť tábora s inou osobou, musí uviesť jej meno, priezvisko a e-mail pri vypĺňaní prihlášky. Následne bude táto osoba informovaná e-mailom, aby sa prihlásila. 

V prihláške účastník uvádza poradie táborov podľa preferencie. Najprv zasielame prihlášku na tábor prvý v poradí. V prípade, že je plný, pokračujeme s druhou možnosťou, až kým nie je dobrovoľník prijatý. V rámci jednej prihlášky môže byť prijatý len na 1 tábor. Nekontaktujeme všetky organizácie z prihlášky naraz, ale postupne podľa určeného poradia. Ten tábor, na ktorý chce ísť účastník najviac, si uvedie ako prvý v poradí.

         Po prijatí na MDT/ESC VT pošleme e-mailom žiadateľovi potvrdenie o prijatí na MDT/ESC VT, čím sa stáva platným účastníkom MDT/ESC VT. Neodporúčame kupovať si cestovné lístky predtým, ako žiadateľ dostal potvrdenie o prijatí na MDT/ESC VT. Spravidla najneskôr  14  dní pred prvým dňom konania MDT/ESC VT zašleme účastníkovi pokyny k účasti na MDT/ESC VT (infosheet), ktoré obsahujú najmä detailný popis cesty na miesto konania MDT/ESC VT, informácie o práci, ktorú budú účastníci vykonávať a o ubytovaní. Pokyny tiež môžu obsahovať informácie o mimopracovnom programe, poistení a podobne. Za obsah pokynov zodpovedá partnerská organizácia, ktorá MDT/ESC VT organizuje. INEX Slovakia nezodpovedá za oneskorené doručenie pokynov účastníkovi, ak toto oneskorenie bolo spôsobené omeškaním na strane partnerskej organizácie alebo inej tretej osoby.

4. Podanie prihlášky

             Podaním prihlášky sa žiadateľ zaväzuje zúčastniť na niektorom z MDT/ESC VT, ktoré uviedol v časti prihlášky „Prioritize your projects“, a to podľa oznámenia INEX-u Slovakia, na ktorý z uvedených MDT/ESC VT bol prijatý. Podaním prihlášky žiadateľ alebo jeho zákonný zástupca vyhlasuje, že žiadateľ ovláda anglický jazyk a/alebo jazyk krajiny, v ktorej sa MDT/ESC VT uskutočňuje a/alebo komunikačný jazyk MDT aspoň v miere potrebnej na bežnú komunikáciu s ostatnými účastníkmi MDT/ESC VT, vedúcimi MDT/ESC VT, osobami zabezpečujúcimi pracovný a mimopracovný program MDT/ESC VT. Podaním prihlášky žiadateľ alebo jeho zákonný zástupca vyhlasuje, že žiadateľ je fyzicky a psychicky spôsobilý samostatne sa dopraviť na miesto konania MDT/ESC VT a späť a zúčastniť sa na pracovných a mimopracovných aktivitách MDT/ESC VT.

Podaním prihlášky žiadateľ alebo jeho zákonný zástupca vyhlasuje, že všetky informácie uvedené v prihláške sú pravdivé, úplné a že pravdivo uviedol a nezamlčal dôležité informácie týkajúce sa zdravotného stavu (ako fyzického, tak aj psychického zdravia). Žiadateľ berie na  vedomie a súhlasí, že v prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných informácií môže byť z MDT/ESC VT vylúčený. INEX Slovakia nepreberá žiadnu zodpovednosť a nebude znášať žiadne náklady vzniknuté v súvislosti s vylúčením účastníka z MDT/ESC VT.

Potvrdením prijatia na MDT/ESC VT partnerskou organizáciou sa žiadateľ stáva účastníkom tohto MDT/ESC VT a je povinný sa zúčastniť tohto MDT/ESC VT.

Prihláška podlieha storno podmienkam, časť 5. podmienok účasti uhradením platby účastníckeho príspevku na účet INEX Slovakia.

5. Zrušenie prihlášky zo strany účastníka alebo neúčasť na MDT/ ESC VT

            Prihlášku môže účastník zrušiť len písomným oznámením tzv. „STORNO - tlačivo“ o zrušení prihlášky zo strany účastníka, vlastnoručne podpísaným a doručeným poštou, elektronicky (e-mailom naskenovaný na out(zavináč)inex.sk) alebo osobne do kancelárie INEX-u Slovakia. Tlačivo sa nachádza online v časti 5 podmienok účasti, alebo priamo v kancelárii INEX-u Slovakia.

              V prípade zrušenia prihlášky na MDT zo strany prihláseného účastníka má INEX Slovakia nárok na nasledovné stornovacie poplatky:

Pri doručení oznámenia o zrušení prihlášky INEX-u Slovakia:

  • 42 a viac dní pred začiatkom tábora 50 % zo sumy účastníckeho príspevku

(t.j INEX Slovakia vráti 50 % účastníckeho príspevku)

  •  41 a menej dní pred začiatkom tábora 100 % zo sumy účastníckeho príspevku.

(t.j. INEX Slovakia nevráti nič z účastníckeho príspevku)

V prípade zrušenia prihlášky na ESC VT zo strany prihláseného účastníka má INEX Slovakia nárok na uhradený depozit, t.j. depozit sa nevracia.

Ak sa INEX-u Slovakia nepodarí umiestniť žiadateľa do niektorého z MDT v zahraničí alebo na Slovensku, prihláška sa na základe písomnej žiadosti o zrušenie prihlášky ruší a INEX Slovakia si bude účtovať 20€ - pri zahraničnom MDT, 15€ - pri slovenskom MDT ako manipulačný poplatok. Písomnú žiadosť o zrušenie prihlášky je potrebné dodať najneskôr do konca kalendárneho roka.

              Ak žiadateľ zruší podanú prihlášku, na základe písomnej žiadosti o zrušenie prihlášky a jeho prihláška nie je v procese vybavovania (t.j. INEX Slovakia nečaká na odpoveď od partnerských organizácií), INEX Slovakia si bude účtovať 20€ - pri zahraničnom MDT, 15€ - pri slovenskom MDT ako manipulačný poplatok.

              Po odčítaní stornovacieho alebo manipulačného poplatku sa zvyšná suma účastníckeho príspevku vráti záujemcovi na základe písomnej žiadosti záujemcu. Ak sa požaduje vyplatenie akejkoľvek sumy na bežný účet, žiadosť musí obsahovať číslo účtu, na ktorý majú byť peniaze zaslané a všetky potrebné zúčtovacie údaje (kód banky, pri cezhraničnom prevode číslo účtu v tvare IBAN a pod.).

              Ak sa účastník nezúčastní na MDT/ESC, na ktorý bol riadne prijatý, a ani písomne nezrušil prihlášku, nemá nárok na vrátenie účastníckeho príspevku/depozitu.

VZOR STORNO NEUMIESTNENIA na MDT NÁJDETE TU

VZOR STORNO ZRUŠENIE UMIESTNENIA na MDT NÁJDETE TU 

6. Zrušenie účasti účastníka na MDT/ ESC VT zo strany INEX-u Slovakia

            INEX Slovakia môže zrušiť účasť účastníka na MDT/ESC VT z dôležitých prevádzkových dôvodov, najmä ak partnerská organizácia oznámi, že MDT/ESC VT sa neuskutoční alebo že účastník sa na ňom nemôže zúčastniť z dôvodu prekročenia alebo zníženia počtu miest na MDT/ESC VT. V prípade zrušenia účasti účastníka MDT/ESC VT zo strany INEX Slovakia, INEX Slovakia o tejto skutočnosti informuje účastníka a účastník si môže vybrať iný MDT/ESC VT. Ak účastník nemá záujem o účasť na inom MDT/ESC VT, vráti sa mu účastnícky príspevok po odrátaní manipulačného poplatku vo výške 20€ - pri zahraničnom MDT, 15€ - pri slovenskom MDT, celý depozit pri ESC VT. 

7. Poistenie

            INEX Slovakia nepoisťuje účastníkov MDT v zahraničí a na Slovensku. Napriek tomu, že niektoré partnerské organizácie poisťujú účastníkov svojich táborov na dobu konania tábora, odporúčame účastníkovi, aby uzavrel združené poistenie na cesty a pobyt v zahraničí na dobu mimo samotný tábor, ako i na dobu počas tábora. Pred vycestovaním do členských krajín Európskej únie  sa ubezpečte, či máte platný Európsky preukaz zdravotného poistenia a ak nie, požiadajte o jeho vydanie svoju ZP. Pri ESC VT je účastník doplnkovo poistený v poisťovni určenej podmienkami programu ESC; povinné verejné zdravotné poistenie je primárnym poistením, preto je potrebné mať pri sebe aj platný Európsky preukaz zdravotného poistenia.    

8. Mimoriadne udalosti počas MDT/ ESC VT)

            Záujemca o vycestovanie na MDT/ESC VT berie na vedomie, že organizátor MDT/ESC VT je oprávnený účastníka vylúčiť z MDT/ESC VT, ak účastník hrubo narúša pracovný alebo mimopracovný program MDT/ESC VT, porušuje zákony alebo iné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky alebo krajiny, v ktorej sa uskutočňuje MDT/ESC VT, užíva návykové, omamné a/alebo psychotropné látky, vrátane užívania alkoholických nápojov, prechováva návykové, omamné a/alebo psychotropné látky, ktorých držba je podľa právnych predpisov Slovenskej republiky alebo krajiny, v ktorej sa uskutočňuje MDT/ESC VT, zakázaná. V prípade vylúčenia z MDT/ESC VT nemá účastník MDT/ESC VT nárok na vrátenie účastníckeho príspevku/depozitu ani jeho časti. INEX Slovakia nezodpovedá za akékoľvek škody alebo ušlý zisk, ktoré účastník utrpí v dôsledku vylúčenia z MDT/ESC VT a účastník nemá nárok na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou na MDT/ESC VT alebo návratom do miesta bydliska. 

          V prípade výskytu mimoriadnych udalostí počas MDT/ESC VT (napr. úraz, choroba, živelná pohroma a pod.) obmedzujúce alebo znemožňujúce účasť účastníka na MDT/ESC VT, je účastník povinný o týchto okolnostiach bezodkladne informovať kanceláriu INEX Slovakia priamo alebo prostredníctvom partnerskej organizácie, ktorá organizuje MDT/ESC VT. INEX Slovakia poskytne podľa svojich možností účastníkovi vhodnú súčinnosť, najmä môže kontaktovať príbuzných alebo blízke osoby účastníka a informovať ich o vzniknutých okolnostiach. INEX Slovakia však nie je povinný finančne kryť, čo i len čiastočne, náklady spojené s odstránením mimoriadnych okolností alebo ich následkov, náklady na liečenie účastníka alebo jeho návrat do miesta bydliska a podobne.

            Účastníci MDT/ESC VT sú dospelé osoby alebo maloleté osoby, ktoré sa zúčastňujú na MDT so súhlasom zákonného zástupcu, a to na vlastnú zodpovednosť, resp. na zodpovednosť zákonného(ých) zástupcu(ov). INEX Slovakia alebo partnerská organizácia preto nemôžu účastníka nútiť, aby zotrval na MDT/ESC VT počas celého jeho konania. Ak však účastník svojvoľne opustí MDT/ESC VT pred jeho ukončením, je povinný o tom bezodkladne informovať kanceláriu INEX Slovakia. INEX Slovakia nezodpovedá za škody spôsobené porušením tejto povinnosti účastníkovi alebo tretím osobám.

        Ak je účastník nespokojný s priebehom MDT/ESC VT, programom, kvalitou poskytovanej stravy alebo ubytovania (hoci, ako zdôrazňujeme vyššie, životné podmienky na MDT/ESC VT sú často veľmi jednoduché a zodpovedajú charakteru tohto podujatia ako dobrovoľníckej aktivity), bez zbytočného odkladu o tom informuje kanceláriu INEX Slovakia a/alebo príslušnú partnerskú organizáciu, aby sme mohli urobiť včasné kroky smerujúce k náprave, pokiaľ je to možné. 

9. Organizácia pracovných a voľnočasových aktivít na MDT/ESC VT

              Účastník je povinný riadiť sa pri práci na MDT/ESC VT pokynmi osoby poverenej prideľovaním práce a/alebo osoby poverenej dozorom nad prácou a bezpečnosťou práce. Pri vykonávaní mimopracovného programu je povinný riadiť sa pokynmi osoby organizujúcej mimopracovný program. Účastník je povinný zúčastniť sa školenia alebo poučenia o bezpečnosti pri práci alebo pri vykonávaní mimopracovného programu, ak ho vzhľadom na charakter práce partnerská organizácia vyžaduje. Aj keď nebol osobitne poučený, je účastník povinný pri práci aj inom programe správať sa tak, aby minimalizoval riziko vzniku úrazu a/alebo iného poškodenia zdravia svojho i tretích osôb. Účastník je povinný dodržiavať obvyklé bezpečnostné zásady, ktorých znalosť je možné od neho rozumne očakávať vzhľadom na jeho vek, úroveň fyzickej a psychickej vyspelosti. INEX Slovakia nezodpovedá za škody spôsobené účastníkovi alebo tretím osobám a ujmy spôsobené na zdraví a živote účastníka alebo tretích osôb počas MDT/ESC VT alebo počas cesty na/z MDT/ESC VT.

10. Súhlas so spracúvaním osobných údajov a ich odovzdaním tretím osobám podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 v platnom znení (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

Podpisom na prihláške, alebo odoslaním online prihlášky žiadateľ alebo zákonný zástupca žiadateľa berie na vedomie a súhlasí s tým, že INEX Slovakia môže spracúvať osobné údaje žiadateľa uvedené v prihláške, vrátane ich spracúvania v informačných systémoch. INEX Slovakia ich môže odovzdať svojej partnerskej organizácii, a to i so sídlom v cudzine, na účely zabezpečenia účasti žiadateľa.

Dotknutá osoba dobrovoľne dáva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 v platnom znení (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "Zákon") výslovný súhlas občianskemu združeniu INEX Slovakia so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu (1) meno a priezvisko účastníka podujatia, (2) dátum a rok narodenia účastníka podujatia, (3) adresa trvalého a prechodného pobytu účastníka podujatia, (4) e-mailová adresa účastníka podujatia, (5) telefónne číslo účastníka podujatia, (6) pohlavie účastníka, (7) meno a priezvisko zákonného zástupcu účastníka podujatia mladšieho ako 18 rokov (8) telefónne číslo zákonného zástupcu účastníka podujatia mladšieho ako 18 rokov, (9) meno a priezvisko osoby ako núdzového kontaktu, (10) telefónne číslo osoby ako núdzového kontaktu, (11) národnosť, (12) údaje o zdraví účastníka podujatia v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie ochrany zdravia a života účastníka podujatia počas konania podujatia organizovaného INEX Slovakia alebo partnerskou organizáciou. Organizácia INEX Slovakia získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb - Vás ako účastníkov podujatí a od Vašich zákonných zástupcov pri registrácii na podujatie alebo priamo na podujatí organizovanom organizáciou INEX Slovakia.

Ako využívame Vaše osobné údaje?: Vaše osobné údaje využívame na evidenciu účastníkov podujatí organizovaných INEX-om Slovakia pre čerpanie dotácie na prácu s mládežou v zmysle zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou v znení neskorších prepisov a na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej medzi našou organizáciou a Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Tento súhlas sa udeľuje na neurčitú dobu; možno ho kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným INEX-u Slovakia.

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov: https://inex.sk/sk/html_articles/102


11. Ďalšie právne dojednania

           Podpisom žiadateľa alebo zaslaním online prihlášky zákonného zástupcu žiadateľa na prihláške vzniká medzi žiadateľom a INEX-om Slovakia zmluva podľa § 51 Občianskeho zákonníka, ktorej obsahom sú práva a povinnosti uvedené v týchto Podmienkach (ďalej len „zmluva“). Zmluva nemá povahu zmluvy o obstaraní zájazdu podľa § 741a a nasl. Občianskeho zákonníka. INEX Slovakia je neziskovým občianskym združením a nie je cestovnou kanceláriou ani cestovnou agentúrou podľa zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. INEX Slovakia nie je podnikateľom. Právne vzťahy neupravené zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky, a to aj vtedy, ak žiadateľ a/alebo jeho zákonný zástupca nie je občanom Slovenskej republiky a/alebo nemá v Slovenskej republike trvalý pobyt. Na riešenie prípadných sporov zo zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky; vecná a miestna príslušnosť súdu sa spravuje zákonom č. 160/2015 Zb. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov. Žiadateľ alebo jeho zákonný zástupca vyhlasuje, že ovláda anglický jazyk aspoň v miere potrebnej na porozumenie a správne vyplnenie obsahu prihlášky. 

INEX Slovakia si vyhradzuje právo na zmenu  Podmienok účasti na MDT/ESC VT.

V Bratislave 20.2.2024Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.
Oboznámiť sa podrobnejšie