Podmienky účasti na LMTV

1. Čo je LMTV         

             Long-term (Dlhodobé) a mid-term (strednodobé) dobrovoľnícke projekty (LMTV) sú určené všetkým záujemcom, ktorí majú chuť prežiť dlhšie obdobie v zahraničí ako dobrovoľníci. (LMTV) je podujatie, ktoré organizuje INEX Slovakia – občianske združenie (ďalej len „INEX Slovakia“) v spolupráci so svojimi zahraničnými a slovenskými partnerskými organizáciami. LMTV je dobrovoľnícke podujatie, na ktorom účastníci bezodplatne vykonávajú verejnoprospešné práce, pričom hosťujúca organizácia im bezodplatne poskytuje stravu a jednoduché ubytovanie (napr. v stane, alebo na karimatke v telocvični). LMTV nie je dovolenka ani zájazd a INEX Slovakia je organizáciou dobrovoľníkov, nie cestovnou agentúrou ani cestovnou kanceláriou. Ide o podujatie s jasne určeným verejnoprospešným cieľom, pričom úspech každého projektu závisí od osobného prispenia každého z účastníkov. Teší nás, ak popri práci zažijete veľa nových zážitkov, spoznáte nových ľudí, zlepšíte sa v cudzích jazykoch. To je napokon tiež jeden z cieľov LMTV. To, či bude na LMTV projekte vládnuť dobrá nálada a pohoda, závisí taktiež od Vás.

              Na LMTV sa každý účastník zúčastňuje a dopravuje sám a na vlastnú zodpovednosť. Preto musia účastníci v čase vycestovania na LMTV dosiahnuť vek 18 rokov. Mladší účastníci sa môžu zúčastniť na LMTV len s výslovným písomným súhlasom zákonného zástupcu na prihláške na LMTV  a na dokumente Povolenie zákonného zástupcu (tzv. Parental Authorisation) v prípade,  že toto potvrdenie vyžaduje náš zahraničný alebo slovenský partner. Týmto potvrdením zákonný zástupca účastníka súčasne berie na vedomie a súhlasí s tým, že INEX Slovakia nezodpovedá za účastníkov LMTV a že účasť takéhoto účastníka na LMTV je na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo jeho a jeho zákonných zástupcov. Podpis zákonného zástupcu na prihláške sa vyžaduje tiež vtedy, ak záujemca o vycestovanie na LMTV nedosiahol vek 18 rokov v čase podania prihlášky, aj keď v čase vycestovania už vek 18 rokov dosiahne.

             Žiadateľom o umiestnenie na LMTV (ďalej len „žiadateľ“) je osoba, ktorá sa uchádza o účasť na LMTV, označená v 1. časti tlačiva prihlášky Volunteer Exchange Form (VEF) (ďalej len „prihláška“). Podpisom na prihláške alebo zaslaním online prihlášky žiadateľ (alebo za žiadateľa jeho zákonný zástupca) vyjadruje súhlas s týmito podmienkami účasti na LMTV. Potvrdením prijatia na LMTV partnerskou organizáciou sa žiadateľ stáva účastníkom LMTV (ďalej len „účastník“).

             Tam, kde sa v týchto Podmienkach účasti na LMTV (ďalej len „Podmienky“) používa pojem „účastník“ alebo formulácie „Ty“, „Tvoj“, „Vy“, „Váš“ v príslušnom tvare a kontexte (alebo obdobné formulácie v druhej osobe jednotného alebo množného čísla), rozumie sa tým podľa okolností žiadateľ (žiadatelia) a/alebo účastník (účastníci). Tam, kde sa v týchto Podmienkach používajú formulácie „my“ alebo „náš“ v príslušnom tvare a kontexte, rozumie sa tým INEX Slovakia.

2. Účastnícky príspevok

Výška účastníckeho príspevku na LMTV je stanovená nasledovne:

 

Člen INEX-u

Účasť na jednom LMTV v zahraničí

75€


Účasť na ďalšom LMTV v zahraničí v tom istom roku

55€

Registrovaný účastník

(Nečlen INEX-u)

Účasť na jednom LMTV v zahraničí

95€

Účasť na ďalšom LMTV v zahraničí v tom istom roku

75€

Členstvo
INEX Slovakia                                                      2€

            Účastnícky príspevok neslúži na financovanie nákladov na Tvoj pobyt na LMTV v zahraničí a nie je cenou za poskytnutie služieb. Pri účasti na LMTV na Slovensku účastnícky príspevok  slúži na pokrytie časti nákladov spojených s organizovaním LMTV. Sme nezisková organizácia, a preto nepodnikáme a platené služby neposkytujeme. Tvoj príspevok je príspevkom na činnosť INEX Slovakia a využívame ho na čiastočné financovanie našej činnosti na Slovensku. Tvoj pobyt v zahraničí hradí naša partnerská organizácia obdobným spôsobom – z vyzbieraných účastníckych príspevkov, z dotácií a z iných zdrojov. 

Účastnícky príspevok zaplatí účastník:

  • prevodom/vkladom na náš účet  SK26 1100 0000 0026 6745 5125 (Tatrabanka) - účastník uvedie do účelu platby/popisu transakcie svoje priezvisko a meno, aby bola platba ľahko identifikovateľná
  • v hotovosti osobne v kancelárii INEX Slovakia. Tento typ platby prosíme využiť len v nevyhnutných prípadoch.

           Účastníci vypĺňajú prihlášku - medzinárodný formulár APPLICATION FORM online prostredníctvom internetovej stránky www.workcamp-plato.org. Prihlášku je potrebné vyplniť v anglickom jazyku. Vybavovanie žiadosti sa začne akonáhle zaznamenáme platbu žiadateľa. Pre urýchlenie vybavovania žiadosti odporúčame zaslať potvrdenie o prevode účastníckeho príspevku na e-mail out(zavináč)inex.sk.  Pri vypĺňaní online prihlášky účastník potvrdí súhlas s Podmienkami účasti na LMTV zaškrtnutím príslušného políčka na webstránke www.workcamp-plato.org. Odporúčame, aby sa žiadatelia, ktorí sa prihlasujú online, informovali, či ich platba a zároveň aj online prihláška boli v kancelárii INEX Slovakia zaevidované na out(zavináč)inex.sk .

             O umiestnení na konkrétnom LMTV budeme e-mailom každého účastníka informovať bez zbytočného odkladu po potvrdení partnerskou organizáciou. Spravidla najneskôr 14 dní pred začiatkom LMTV projektu, účastníkovi zašleme podrobné informácie, pokyny, tzv. infosheet.

             Účastník LMTV v zahraničí už neplatí žiadny príspevok našej partnerskej organizácii okrem projektov niektorých organizácií, ktoré na vybraných  LMTV vyžadujú dodatočné príspevky (tzv.extra participation fee). Túto informáciu žiadatelia nájdu na stránke www.workcamp-plato.org pri podrobnom popise konkrétneho LMTV. Extra príspevky, ktoré sú pri niektorých LMTV, pre partnerské organizácie nepreberá  INEX Slovakia, ale partnerská organizácia priamo na mieste konania LMTV projektu.  Túto informáciu  účastníci nájdu vo svojich pokynoch. Extra fee majú organizácie, ktoré by inak nemohli realizovať svoje projekty vzhľadom na obmedzenosť finančných zdrojov.

          Účastník LMTV si sám hradí a zabezpečuje dopravu na miesto konania projektu a späť, vízum (v prípade potreby je vystavený pozývací list hostiteľskou organizáciou v zahraničí, ktorý zabezpečí INEX Slovakia) a extra náklady s ním spojené (pokiaľ je potrebné), poistenie (pozri časť 7. týchto Podmienok), dodatočný príspevok (iba pri niektorých LMTV),  akékoľvek ďalšie formality a náklady spojené s účasťou na LMTV.

3. Čo zabezpečuje INEX Slovakia     

                 INEX Slovakia prijíma prihlášky na LMTV. Po uhradení účastníckeho príspevku žiadateľom a identifikácii INEX-om Slovakia, zabezpečuje komunikáciu so zahraničnými partnerskými organizáciami, vyvíja maximálne úsilie na to, aby žiadateľ bol partnerskou organizáciou prijatý na jeden z projektov podľa preferencie, ktoré si vybral a uviedol do prihlášky. Vzhľadom na to, že počet miest na jednotlivých LMTV je obmedzený, žiadateľ berie na vedomie, že toto sa nemusí vždy podariť a prijatie na konkrétny LMTV nemôžeme garantovať. Preto žiadateľ berie na vedomie, že je vhodné v prihláške vyplniť viac LMTV, čím sa pravdepodobnosť prijatia na niektorý z nich zvyšuje. Ak sa INEX-u Slovakia nepodarí umiestniť žiadateľa na žiadny z vybraných LMTV uvedených v prihláške, ponúkne INEX Slovakia účastníkovi možnosť: * vybrať si iný LMTV alebo * prihlášku zrušiť (pozri časť 5. týchto Podmienok).

Keď sa chce dobrovoľník zúčastniť LMTV projektu s inou osobou, musí uviesť jej meno, priezvisko a e-mail pri vypĺňaní prihlášky. Následne bude táto osoba informovaná e-mailom, aby sa prihásila.

V prihláške dobrovoľník uvádza poradie LMTV projektov podľa preferencie. Najprv zasielame prihlášku na prvý v poradí. V prípade, že je plný, pokračujeme s druhou možnosťou, až kým nie je dobrovoľník prijatý/á. V rámci jednej prihlášky môže byť prijatý/á len na 1 LMTV projekt. Nekontaktujeme všetky organizácie z prihlášky naraz, ale postupne podľa určeného poradia. Ten LMTV projekt, na ktorý chce ísť dobrovoľník najviac, si uvedie ako prvý v poradí.

              Po prijatí na LMTV pošleme e-mailom žiadateľovi potvrdenie o prijatí na LMTV, čím sa stáva platným účastníkom LMTV. Spravidla najneskôr  14  dní pred prvým dňom konania LMTV zašleme účastníkovi pokyny k účasti na LMTV (infosheet), ktoré obsahujú najmä popis cesty na miesto konania LMTV, informácie o práci, ktorú budú účastníci vykonávať a o ubytovaní. Pokyny tiež môžu obsahovať informácie o mimopracovnom programe, poistení a podobne. Za obsah pokynov zodpovedá partnerská organizácia, ktorá LMTV organizuje. INEX Slovakia nezodpovedá za oneskorené doručenie pokynov účastníkovi, ak toto oneskorenie bolo spôsobené omeškaním na strane partnerskej organizácie alebo inej tretej osoby.

4. Podanie prihlášky

             Podaním prihlášky sa žiadateľ zaväzuje zúčastniť sa na niektorom z LMTV projektov, ktoré uviedol v časti prihlášky „Prioritize your projects“, a to podľa oznámenia INEX-u Slovakia, na ktorý z uvedených LMTV bol žiadateľ prijatý. Podaním prihlášky žiadateľ alebo jeho zákonný zástupca vyhlasuje, že žiadateľ ovláda anglický jazyk a/alebo jazyk krajiny, v ktorej sa LMTV uskutočňuje a/alebo komunikačný jazyk LMTV aspoň v miere potrebnej na bežnú komunikáciu s ostatnými účastníkmi LMTV, vedúcimi LMTV, osobami zabezpečujúcimi pracovný a mimopracovný program LMTV. Podaním prihlášky žiadateľ alebo jeho zákonný zástupca vyhlasuje, že žiadateľ je fyzicky a psychicky spôsobilý samostatne sa dopraviť na miesto konania LMTV a späť a zúčastniť sa na pracovných a mimopracovných aktivitách LMTV.

Podaním prihlášky žiadateľ alebo jeho zákonný zástupca vyhlasuje, že všetky informácie uvedené v prihláške sú pravdivé a úplné. Pravdivo uviedol a nezamlčal dôležité informácie týkajúce sa zdravotného stavu. Žiadateľ berie na  vedomie a súhlasí, že v prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných informácií môže byť z MDT vylúčený. INEX Slovakia nepreberá žiadnu zodpovednosť a nebude znášať žiadne náklady vzniknuté v súvislosti s vylúčením účastníka z MDT.

Potvrdením prijatia na LMTV partnerskou organizáciou sa žiadateľ stáva účastníkom tohto LMTV a je povinný sa zúčastniť tohto LMTV.

Prihláška podlieha storno podmienkam, časť 5. podmienok účasti uhradením platby účastníckeho príspevku na účet INEX Slovakia.

5. Zrušenie prihlášky zo strany účastníka alebo neúčasť na LMTV

            Prihlášku môže účastník zrušiť len písomným oznámením tzv. „STORNO - tlačivo“ o zrušení prihlášky zo strany účastníka, vlastnoručne podpísaným a doručeným poštou, elektronicky (e-mailom naskenovaný na out(zavináč)inex.sk) alebo osobne do kancelárie INEX-u SlovakiaTlačivo sa nachádza online v časti 5 podmienok účasti, alebo priamo v kancelárii INEX-u Slovakia.

             V prípade zrušenia prihlášky na LMTV zo strany prihláseného účastníka má INEX Slovakia nárok na nasledovné stornovacie poplatky:

Pri doručení oznámenia o zrušení prihlášky INEX-u Slovakia:

  • 25 a viac dní pred začiatkom LMTV projektu 50 % zo sumy účastníckeho príspevku

(t.j INEX Slovakia vráti 50 % účastníckeho príspevku)

  • 24 a menej dní pred začiatkom LMTV projektu 100 % zo sumy účastníckeho príspevku.

(t.j. INEX Slovakia nevráti nič z účastníckeho príspevku)

Pokiaľ sa v oblasti LMTV, na ktorý je dobrovoľník prijatý vyskytne ohnisko nákazy COVID-19 alebo je projekt inak ohrozený, vrátime dobrovoľníkovi účastnícky príspevok znížený o manipulačný poplatok 15€.

Ak sa INEX-u Slovakia nepodarí umiestniť žiadateľa do niektorého z LMTV v zahraničí alebo na Slovensku a ak žiadateľ nemá záujem o iný(é) LMTV, prihláška sa na základe písomnej žiadosti o zrušenie prihlášky ruší a INEX Slovakia si bude účtovať 15€ ako manipulačný poplatok. Písomnú žiadosť o zrušenie prihlášky je potrebné dodať najneskôr do konca kalendárneho roka.

              Ak žiadateľ zruší podanú prihlášku, na základe písomnej žiadosti o zrušenie prihlášky a jeho prihláška nie je v procese vybavovania (t.j. INEX Slovakia nečaká na odpoveď od partnerských organizácií), INEX Slovakia si bude účtovať 15€ ako manipulačný poplatok.

              Po odčítaní stornovacieho alebo manipulačného poplatku sa zvyšná suma účastníckeho príspevku vráti záujemcovi na základe písomnej žiadosti záujemcu. Ak sa požaduje vyplatenie akejkoľvek sumy na bežný účet, žiadosť musí obsahovať číslo účtu, na ktorý majú byť peniaze zaslané a všetky potrebné zúčtovacie údaje (kód banky, pri cezhraničnom prevode číslo účtu v tvare IBAN a pod.).

              Ak sa účastník nezúčastní na LMTV, na ktorý bol riadne prijatý, a ani písomne nezrušil prihlášku, nemá nárok na vrátenie účastníckeho príspevku.

VZOR STORNO NEUMIESTNENIA NÁJDETE TU

VZOR STORNO ZRUŠENIE UMIESTNENIA NÁJDETE TU            

6. Zrušenie účasti účastníka na LMTV zo strany INEX-u Slovakia  

              INEX Slovakia môže zrušiť účasť účastníka na LMTV z dôležitých prevádzkových dôvodov, najmä ak partnerská organizácia oznámi, že LMTV sa neuskutoční alebo že účastník sa na ňom nemôže zúčastniť z dôvodu prekročenia alebo zníženia počtu miest na LMTV. V prípade zrušenia účasti účastníka LMTV zo strany INEX Slovakia (INEX Slovakia bude po upozornení na túto skutočnosť pokračovať v umiestňovaní dobrovoľníka na ďalšie LMTV projekty v poradí uvedené na prihláške.) sa účastník môže prihlásiť na iný LMTV; ak účastník nemá záujem o účasť na inom LMTV, vráti sa mu účastnícky príspevok po odrátaní manipulačného poplatku vo výške 15€.

7. Poistenie

             INEX Slovakia nepoisťuje účastníkov LMTV v zahraničí a na Slovensku. Napriek tomu, že niektoré partnerské organizácie poisťujú účastníkov svojich LMTV na dobu konania projektu, odporúčame účastníkovi, aby uzavrel združené poistenie na cesty a pobyt v zahraničí na dobu mimo samotný LMTV, ako i na dobu počas LMTV projektu. Pred vycestovaním do členských krajín Európskej únie  sa ubezpečte, či máte Európsky preukaz zdravotného poistenia a ak nie, požiadajte o jeho vydanie svoju ZP.

8. Mimoriadne udalosti počas LMTV

             Záujemca o vycestovanie na LMTV berie na vedomie, že organizátor LMTV je oprávnený účastníka vylúčiť z LMTV, ak účastník hrubo narúša pracovný alebo mimopracovný program LMTV, porušuje zákony alebo iné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky alebo krajiny, v ktorej sa uskutočňuje LMTV, užíva návykové, omamné a/alebo psychotropné látky, vrátane užívania alkoholických nápojov, prechováva návykové, omamné a/alebo psychotropné látky, ktorých držba je podľa právnych predpisov Slovenskej republiky alebo krajiny, v ktorej sa uskutočňuje LMTV, zakázaná. V prípade vylúčenia z LMTV nemá účastník LMTV nárok na vrátenie účastníckeho príspevku ani jeho časti. INEX Slovakia nezodpovedá za akékoľvek škody alebo ušlý zisk, ktoré účastník utrpí v dôsledku vylúčenia z LMTV a účastník nemá nárok na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou na LMTV alebo návratom do miesta bydliska. 

              V prípade výskytu mimoriadnych udalostí počas LMTV (napr. úraz, choroba, živelná pohroma a pod.) obmedzujúce alebo znemožňujúce účasť účastníka na LMTV, je účastník povinný o týchto okolnostiach bezodkladne informovať kanceláriu INEX Slovakia priamo alebo prostredníctvom partnerskej organizácie, ktorá organizuje LMTV. INEX Slovakia poskytne podľa svojich možností účastníkovi vhodnú súčinnosť, najmä môže kontaktovať príbuzných alebo blízke osoby účastníka a informovať ich o vzniknutých okolnostiach. INEX Slovakia však nie je povinný finančne kryť, čo i len čiastočne, náklady spojené s odstránením mimoriadnych okolností alebo ich následkov, náklady na liečenie účastníka alebo jeho návrat do miesta bydliska a podobne.

              Účastníci LMTV sú dospelé osoby alebo maloleté osoby, ktoré sa zúčastňujú na LMTV so súhlasom zákonného zástupcu, a to na vlastnú zodpovednosť, resp. na zodpovednosť zákonného(ých) zástupcu(ov). INEX Slovakia alebo partnerská organizácia preto nemôžu účastníka nútiť, aby zotrval na LMTV počas celého jeho konania. Ak však účastník svojvoľne opustí LMTV pred jeho ukončením, je povinný o tom bezodkladne informovať kanceláriu INEX Slovakia. INEX Slovakia nezodpovedá za škody spôsobené porušením tejto povinnosti účastníkovi alebo tretím osobám.

              Ak je účastník nespokojný s priebehom LMTV, programom, kvalitou poskytovanej stravy alebo ubytovania (hoci, ako zdôrazňujeme vyššie, životné podmienky na LMTV sú často veľmi jednoduché a zodpovedajú charakteru tohto podujatia ako dobrovoľníckej aktivity), bez zbytočného odkladu o tom informuje kanceláriu INEX Slovakia a/alebo príslušnú partnerskú organizáciu, aby sme mohli urobiť včasné kroky smerujúce k náprave, pokiaľ je to možné.

Žiadame všetkých dobrovoľníkov, aby sa ubezpečili, že ich cestovanie je zlučiteľné s najnovšími odporúčaniami zdravotníckych inštitúcií, pokiaľ ide o šírenie nákazy COVID-19. V prípade, že cestujete z oblasti s vyšším rizikom, alebo ste v poslednom čase ním prešli, pozrite si zdravotné odporúčania krajiny, v ktorej sa projekt uskutočňuje, pretože môžu platiť isté obmedzenia (napr. zákaz vstupu, karanténa, izolácia). Informácie nájdete na  Koronavírus na SlovenskuMinisterstva zdravotníctva SRÚrad verejného zdravotníctva SR. Ak budete mať ďalšie otázky, radi vám pomôžeme. Naši partneri v zahraničí situáciu o nákaze COVID-19 monitorujú a priebežne nás o nej informujúINEX Slovakia nezodpovedá za akékoľvek škody alebo ušlý zisk, ktoré účastník utrpí v dôsledku vzniknutej karantény kvôli ochoreniu COVID-19 alebo predčasným ukončením LMTV v dôsledku rozšírenia nákazy COVID-19. Účastník nemá nárok na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou na LMTV alebo návratom do miesta bydliska. 

9. Organizácia pracovných a voľnočasových aktivít na LMTV

             Účastník je povinný riadiť sa pri práci na LMTV pokynmi osoby poverenej prideľovaním práce a/alebo osoby poverenej dozorom nad prácou a bezpečnosťou práce. Pri vykonávaní mimopracovného programu je povinný riadiť sa pokynmi osoby organizujúcej mimopracovný program. Účastník je povinný zúčastniť sa školenia alebo poučenia o bezpečnosti pri práci alebo pri vykonávaní mimopracovného programu, ak ho vzhľadom na charakter práce partnerská organizácia vyžaduje. Aj keď nebol osobitne poučený, je účastník povinný pri práci aj inom programe správať sa tak, aby minimalizoval riziko vzniku úrazu a/alebo iného poškodenia zdravia svojho i tretích osôb. Účastník je povinný dodržiavať obvyklé bezpečnostné zásady, ktorých znalosť je možné od neho rozumne očakávať vzhľadom na jeho vek, úroveň fyzickej a psychickej vyspelosti. INEX Slovakia nezodpovedá za škody spôsobené účastníkovi alebo tretím osobám a ujmy spôsobené na zdraví a živote účastníka alebo tretích osôb počas LMTV alebo počas cesty na/z LMTV.

10. Súhlas so spracúvaním osobných údajov a ich odovzdaním tretím osobám podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 v platnom znení (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

             Podpisom na prihláške, alebo odoslaním online prihlášky žiadateľ alebo zákonný zástupca žiadateľa berie na vedomie a súhlasí s tým, že INEX Slovakia môže spracúvať osobné údaje žiadateľa uvedené v prihláške, vrátane ich spracúvania v informačných systémoch. INEX Slovakia ich môže odovzdať svojej partnerskej organizácii, a to i so sídlom v cudzine, na účely zabezpečenia účasti žiadateľa.

Dotknutá osoba dobrovoľne dáva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 v platnom znení (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "Zákon") výslovný súhlas občianskemu združeniu INEX Slovakia so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu (1) meno a priezvisko účastníka podujatia, (2) dátum a rok narodenia účastníka podujatia, (3) adresa trvalého a prechodného pobytu účastníka podujatia, (4) e-mailová adresa účastníka podujatia, (5) telefónne číslo účastníka podujatia, (6) pohlavie účastníka, (7) meno a priezvisko zákonného zástupcu účastníka podujatia mladšieho ako 18 rokov a (8) telefónne číslo zákonného zástupcu účastníka podujatia mladšieho ako 18 rokov, (9) meno osoby ako núdzového kontaktu, (10) telefónne číslo osoby ako núdzového kontaktu. Organizácia INEX Slovakia získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb - Vás ako účastníkov podujatí a od Vašich zákonných zástupcov pri registrácii na podujatie alebo priamo na podujatí organizovanom organizáciou INEX Slovakia.

Ako využívame Vaše osobné údaje?: Vaše osobné údaje využívame na evidenciu účastníkov podujatí organizovaných INEX-om Slovakia pre čerpanie dotácie na prácu s mládežou v zmysle zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou v znení neskorších prepisov a na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej medzi našou organizáciou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Tento súhlas sa udeľuje na neurčitú dobu; možno ho kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným INEX-u Slovakia.

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov: https://inex.sk/sk/html_articles/102

11. Ďalšie právne dojednania

             Podpisom žiadateľa alebo zaslaním online prihlášky zákonného zástupcu žiadateľa na prihláške vzniká medzi žiadateľom a INEX-om Slovakia zmluva podľa § 51 Občianskeho zákonníka, ktorej obsahom sú práva a povinnosti uvedené v týchto Podmienkach (ďalej len „zmluva“). Zmluva nemá povahu zmluvy o obstaraní zájazdu podľa § 741a a nasl. Občianskeho zákonníka. INEX Slovakia je neziskovým občianskym združením a nie je cestovnou kanceláriou ani cestovnou agentúrou podľa zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. INEX Slovakia nie je podnikateľom. Právne vzťahy neupravené zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky, a to aj vtedy, ak žiadateľ a/alebo jeho zákonný zástupca nie je občanom Slovenskej republiky a/alebo nemá v Slovenskej republike trvalý pobyt. Na riešenie prípadných sporov zo zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky; vecná a miestna príslušnosť súdu sa spravuje zákonom č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Žiadateľ alebo jeho zákonný zástupca vyhlasuje, že ovláda anglický jazyk aspoň v miere potrebnej na porozumenie a správne vyplnenie obsahu prihlášky. 

INEX Slovakia si vyhradzuje právo na zmenu  Podmienok účasti na LMTV.

V Bratislave 8.3.2022

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.
Oboznámiť sa podrobnejšie