Podmienky účasti na víkendovom workcampe

1. Čo je víkendový workcamp?

Víkendový workcamp (VW) je skrátenou víkendovou verziou veľkého dvojtýždňového workcampu. Cieľom VW je pomôcť na rôznych dobrovoľníckych aktivitách na Slovensku a zároveň zažiť zaujímavý víkend v skupine mladých ľudí.

Práca: Dobrovoľníci vykonávajú prácu rôzneho druhu, vždy sa však jedná o prácu verejnoprospešného charakteru. Príklady: čistenie lesa; oprava historických budov; práca s deťmi, starými ľuďmi, ľuďmi s postihnutím; renovácia historických pamiatok; práca so zvieratami; pomoc pri organizovaní festivalu; ochrana prírody a množstvo iných prác.

Účastníci: mladí ľudia od 15 rokov najmä zo Slovenska. Podmienkou je záujem pomáhať a prežiť víkend "trocha inak" v koži dobrovoľníka :)

Strava a ubytovanie: Celá skupina sa väčšinou podieľa na varení a upratovaní. Vždy dvaja dobrovoľníci pripravujú pre ostatných raňajky, obed a večeru. Ubytovanie závisí od lokálnych možnostiach (napr. veľa projektov sa uskutočňuje v odľahlých oblastiach, napr. blízko zrúcanín hradov, kde dobrovoľníci bývajú v stanoch, ale bývajú aj v kultúrnom dome, telocvični a pod.). Ubytovanie je presne uvedené konkrétne pri jednotlivom VW.

Vedúci workcampu: vedúci (alias lídri) pripravujú workcamp, facilitujú život skupiny, koordinujú prácu, zapájajú všetkých dobrovoľníkov do skupiny. Ich úlohou je tiež pripraviť zaujímavé a zážitkové voľnočasové aktivity pre dobrovoľníkov po práci.

Lokálni partneri: INEX Slovakia spolupracuje len s neziskovými organizáciami a miestnymi samosprávami.

2. Účastnícky príspevok

Výška účastníckeho príspevku na VW je stanovená nasledovne: Účasť na VW na Slovensku: =5,- € 

Účastnícky príspevok neslúži na financovanie nákladov na pobyt účastníka na Slovensku a nie je ani cenou za poskytnutie služieb. INEX Slovakia je nezisková organizácia a preto nepodniká a ani neposkytuje platené služby. Účastnícky príspevok je príspevkom na činnosť INEX Slovakia a je využívaný na čiastočné financovanie činnosti INEX Slovakia na Slovensku. Účastnícky príspevok je tiež prejavom seriózneho záujmu účastníka o účasť na VW.

Účastnícky príspevok zaplatí účastník:
a) prevodom / vkladom na účet INEX Slovakia SK26 1100 0000 0026 6745 5125 (Tatrabanka) - účastník uvedie do účelu platby/popisu transakcie svoje meno a priezvisko, aby bola platba ľahko identifikovateľná
b) osobne v kancelárii INEX Slovakia.

Účastníci vypĺňajú prihlášku online na našej internetovej stránke www.inex.sk. Vybavovanie prihlášky sa začne akonáhle zaznamenáme platbu žiadateľa. Pri vypĺňaní online prihlášky účastník potvrdí súhlas s Podmienkami účasti na víkendovom workcampe zaškrtnutím príslušného políčka na web stránke INEX Slovakia. O umiestnení na konkrétnom VW budeme e-mailom účastníka informovať bez zbytočného odkladu. Spravidla najneskôr 14 dní pred začiatkom tábora účastníkovi zašleme podrobné informácie, pokyny, tzv. infosheet. Účastník si sám hradí a zabezpečuje dopravu na miesta konania projektu a späť, poistenie a akékoľvek ďalšie formality a náklady spojené s účasťou na VW.

3. Čo zabezpečuje INEX Slovakia

INEX Slovakia prijíma prihlášky na VW. Po uhradení účastníckeho príspevku žiadateľom a identifikácii INEX-om Slovakia, pošle žiadateľovi potvrdenie o prijatí, čím sa stáva platným účastníkom VW. Spravidla najneskôr 14 dní pred prvým dňom konania  zašleme účastníkovi pokyny k účasti (infosheet), ktoré obsahujú najmä popis cesty na miesto konania, informácie o strave, ubytovaní a projekte a jeho aktivitách. Pokyny tiež môžu obsahovať informácie o programe mimo projektu, poistení a podobne.

4. Podanie prihlášky

Podaním prihlášky sa žiadateľ zaväzuje zúčastniť sa na VW. Odoslaním prihlášky žiadateľ, alebo jeho zákonný zástupca vyhlasuje, že žiadateľ je fyzicky a psychicky spôsobilý samostatne sa dopraviť na miesto konania a späť a zúčastniť sa na programových a mimoprogramových aktivitách VW. Potvrdením prijatia na VW organizáciou sa žiadateľ stáva účastníkom VW a je povinný sa ho zúčastniť.

5. Zrušenie účasti na VW zo strany účastníka, alebo neúčasť účastníka na VW

Prihlášku môže účastník zrušiť len písomným oznámením tzv. „STORNO - tlačivo“ o zrušení prihlášky zo strany účastníka, vlastnoručne podpísaným a doručeným INEX-u Slovakia (stačí scan verzia).

V prípade zrušenia prihlášky na VW zo strany prihláseného účastníka má INEX Slovakia nárok na nasledovné stornovacie poplatky:

Pri doručení oznámenia o zrušení prihlášky INEX-u Slovakia:
15 a viac dní pred začiatkom tábora 50 % zo sumy účastníckeho príspevku,
14 a menej dní pred začiatkom tábora 100 % zo sumy účastníckeho príspevku.

V prípade zrušenia prihlášky na VW zo strany prihláseného účastníka, INEX Slovakia má nárok na stornovací poplatok vo výške 2 €. Po odčítaní stornovacieho alebo manipulačného poplatku sa zvyšná suma účastníckeho príspevku vráti záujemcovi na základe podpísanej písomnej žiadosti záujemcu. Ak sa požaduje vyplatenie akejkoľvek sumy na bežný účet, žiadosť musí obsahovať IBAN, na ktorý majú byť peniaze zaslané a všetky potrebné zúčtovacie údaje. Ak sa účastník nezúčastní na VW, na ktorý bol riadne prijatý, a ani písomne nezrušil prihlášku, nemá nárok na vrátenie účastníckeho príspevku.

6. Zrušenie účasti účastníka na VW zo strany INEX Slovakia

INEX Slovakia môže zrušiť účasť účastníka z dôležitých prevádzkových dôvodov, najmä ak lokálny partner oznámi, že VW sa neuskutoční alebo že účastník sa na nej nemôže zúčastniť z dôvodu prekročenia alebo zníženia počtu miest na VW, či iných dôvodov. V prípade zrušenia účasti účastníka VW zo strany INEX Slovakia sa mu vráti účastnícky príspevok vo výške 100 %.

7. Poistenie

INEX Slovakia nepoisťuje účastníkov VW.

8. Mimoriadne udalosti počas školenia

Záujemca o VW berie na vedomie, že organizátor VW je oprávnený účastníka vylúčiť, ak účastník hrubo narúša program, porušuje zákony alebo iné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, užíva návykové, omamné a/alebo psychotropné látky, vrátane užívania alkoholických nápojov, prechováva návykové, omamné a/alebo psychotropné látky, ktorých držba je podľa právnych predpisov Slovenskej republiky zakázaná.
V prípade vylúčenia z VW nemá účastník školenia nárok na vrátenie účastníckeho príspevku ani jeho časti. INEX Slovakia nezodpovedá za akékoľvek škody, alebo ušlý zisk, ktoré účastník utrpí v dôsledku vylúčenia z VW ani nárok na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou na VW, alebo návratom do miesta bydliska.
Účastníci VW sú dospelé osoby alebo maloleté osoby, ktoré sa zúčastňujú na VW so súhlasom zákonného zástupcu, a to na vlastnú zodpovednosť, resp. na zodpovednosť zákonného(ých) zástupcu(ov). INEX Slovakia alebo lokálny partner preto nemôžu účastníka nútiť, aby zotrval na VW počas celého jeho konania. Ak však účastník svojvoľne opustí VW pred jeho ukončením, je povinný o tom bezodkladne informovať kanceláriu INEX Slovakia. INEX Slovakia nezodpovedá za škody spôsobené porušením tejto povinnosti účastníkovi alebo tretím osobám.

9. Organizácia programových a voľnočasových aktivít počas školenia

Účastník je povinný riadiť sa pri aktivitách pokynmi osoby poverenej organizáciou VW. Účastník je povinný dodržiavať obvyklé bezpečnostné zásady, ktorých znalosť je možné od neho rozumne očakávať vzhľadom na jeho vek, úroveň fyzickej a psychickej vyspelosti. INEX Slovakia nezodpovedá za škody spôsobené účastníkovi alebo tretím osobám a ujmy spôsobené na zdraví a živote účastníka alebo tretích osôb počas VW, alebo počas cesty na/z VW.

10. Súhlas so spracúvaním osobných údajov a ich odovzdaním tretím osobám podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 v platnom znení (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

Podpisom na prihláške, alebo odoslaním online prihlášky žiadateľ alebo zákonný zástupca žiadateľa berie na vedomie a súhlasí s tým, že INEX Slovakia môže spracúvať osobné údaje žiadateľa uvedené v prihláške, vrátane ich spracúvania v informačných systémoch. INEX Slovakia ich môže odovzdať svojej partnerskej organizácii, a to i so sídlom v cudzine, na účely zabezpečenia účasti žiadateľa.

Dotknutá osoba dobrovoľne dáva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 v platnom znení (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "Zákon") výslovný súhlas občianskemu združeniu INEX Slovakia so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu (1) meno a priezvisko účastníka podujatia, (2) dátum a rok narodenia účastníka podujatia, (3) adresa trvalého a prechodného pobytu účastníka podujatia, (4) e-mailová adresa účastníka podujatia, (5) telefónne číslo účastníka podujatia, (6) pohlavie účastníka, (7) meno a priezvisko zákonného zástupcu účastníka podujatia mladšieho ako 18 rokov a (8) telefónne číslo zákonného zástupcu účastníka podujatia mladšieho ako 18 rokov, (9) meno osoby ako núdzového kontaktu, (10) telefónne číslo osoby ako núdzového kontaktu, (11) e-mailová adresa osoby ako núdzového kontaktu. Organizácia INEX Slovakia získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb - Vás ako účastníkov podujatí a od Vašich zákonných zástupcov pri registrácii na podujatie alebo priamo na podujatí organizovanom organizáciou INEX Slovakia.

Ako využívame Vaše osobné údaje?: Vaše osobné údaje využívame na evidenciu účastníkov podujatí organizovaných INEX-om Slovakia pre čerpanie dotácie na prácu s mládežou v zmysle zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou v znení neskorších prepisov a na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej medzi našou organizáciou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Tento súhlas sa udeľuje na neurčitú dobu; možno ho kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným INEX-u Slovakia.

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov: https://inex.sk/sk/html_articles/102

11. Ďalšie právne dojednania

Podpisom na prihláške, alebo zaslaním online prihlášky žiadateľom alebo zákonným zástupcom žiadateľa na prihláške vzniká medzi žiadateľom a INEX-om Slovakia zmluva podľa § 51 Občianskeho zákonníka, ktorej obsahom sú práva a povinnosti uvedené v týchto Podmienkach (ďalej len „zmluva“). Zmluva nemá povahu zmluvy o obstaraní zájazdu podľa § 741a a nasl. Občianskeho zákonníka. INEX Slovakia je neziskovým občianskym združením a nie je cestovnou kanceláriou ani cestovnou agentúrou podľa zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. INEX Slovakia nie je podnikateľom. Právne vzťahy neupravené zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky, a to aj vtedy, ak žiadateľ a/alebo jeho zákonný zástupca nie je občanom Slovenskej republiky a/alebo nemá v Slovenskej republike trvalý pobyt. Na riešenie prípadných sporov zo zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky; vecná a miestna príslušnosť súdu sa spravuje zákonom č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Žiadateľ alebo jeho zákonný zástupca vyhlasuje, že ovláda anglický jazyk aspoň v miere potrebnej na porozumenie a správne vyplnenie obsahu prihlášky.

INEX Slovakia si vyhradzuje právo na zmenu  Podmienok účasti na víkendovom workcamp-e.

V Bratislave 03.10.2018